Algemene Voorwaarden

      Incassobureau met incasseringsvermogen!

Algemene Voorwaarden Kribincasso.nl


"Kribincasso.nl" is een handelsnaam van Krib (KvK dossiernummer: 27-199948)


1. Toepasselijkheid:


1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Kribincasso.nl en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door Kribincasso.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de genoemde vennootschap en de voor Kribincasso.nl werkzame personen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kribincasso.nl.


2. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst:


2.1 Een aanbieding of (prijsopgave) van Kribincasso.nl bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Een overeenkomst komt tot stand zodra Kribincasso.nl een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de opdracht te geven.

2.2 Kribincasso.nl is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Voor het bewijs van de inhoud van de opdracht en de vervolginstructies geldt de dossieradministratie van Kribincasso.nl voor partijen als bindend bewijs.

2.3 Opdrachten alsmede vervolginstructies van opdrachtgever dienen schriftelijk te worden ingediend bij Kribincasso.nl.

2.4 Kribincasso.nl zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal, behalve in geval van bijstand door deurwaarders en advocaten, bij de keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Kribincasso.nl voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Kribincasso.nl derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door Kribincasso.nl mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Kribincasso.nl aanvaard.

2.5 Opdrachtgever dient alle relevante informatie/stukken bij opdracht en/of op eerste verzoek aan Kribincasso.nl te verstrekken, zich te onthouden van activiteiten die de opdracht kunnen doorkruizen en iedere ontwikkeling w.o. rechtstreekse betalingen aan opdrachtgever direct schriftelijk aan Kribincasso.nl te melden.


3. Incasso


3.1 Een aan Kribincasso.nl gegeven opdracht tot het incasseren van een vordering machtigt Kribincasso.nl in naam van opdrachtgever alle benodigde handelingen te verrichten die naar het oordeel van Kribincasso.nl noodzakelijk en/of nuttig zijn waaronder:

Het benaderen van debiteur, zowel schriftelijk als mondeling;

Het in rekening brengen van rente en kosten aan de debiteur;

Het ontvangen van gelden en het treffen van een - naar het oordeel van Kribincasso.nl - redelijke betalingsregeling met debiteur;

Het (doen) verrichten van een verhaalsonderzoek;

Het (doen) starten van een gerechtelijke procedure w.o. begrepen het aanvragen van het faillissement van debiteur;

Het (doen) executeren van een gerechtelijke uitspraak.

3.2 Alle in dat kader door Kribincasso.nl te verrichten werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever. De daarvoor te maken externe kosten dienen op eerste verzoek door opdrachtgever aan Kribincasso.nl te worden betaald. Kribincasso.nl kan verlangen dat opdrachtgever op die kosten een voorschot betaald ter dekking van de (te maken) kosten.

3.3 Indien tussentijds betalingen worden ontvangen, zal Kribincasso.nl die op verzoek van opdrachtgever tussentijds afdragen onder aftrek van de door Kribincasso.nl tot dan gemaakte kosten alsmede een voorschot op nog te verwachten kosten c.q. het honorarium van Kribincasso.nl.


4. Duur / eind van de opdracht


4.1 Iedere opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien de opdracht naar tijd of inhoud is beperkt, eindigt deze door het volbrengen van de tijd of de opdracht.

4.2 Kribincasso.nl is gerechtigd de opdracht tussentijds per direct op te zeggen indien opdrachtgever niet of niet adequaat reageert op voorafgaande verzoeken van Kribincasso.nl. In dat geval gelden onverkort de na te melden tarieven en wordt afgerekend als ware de opdracht voltooid is door Kribincasso.nl met inachtneming van de eventueel door Kribincasso.nl bespaarde kosten.

4.3 De overeenkomst tot stand gekomen via de website www.Kribincasso.nl. wordt aangegaan voor de tijdsduur van minimaal één jaar en wordt stilzwijgend verlengd met telkens een jaar behoudens voorafgaande schriftelijke opzegging bij aangetekend tegen het einde van iedere contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Opzegging kan door ieder der partijen.


5. Tarieven


5.1 Algemeen:

De door opdrachtgever aan Kribincasso.nl verschuldigde tarieven bestaan uit een basis-vergoeding per tijdsperiode of opdracht en een variabele incassokostenvergoeding. De basisvergoeding dient voorafgaand aan de betreffende contractsperiode/opdracht door opdrachtgever te zijn voldaan bij gebreke waarvan deze geen rechten kan ontlenen aan de gesloten overeenkomst en Kribincasso.nl haar werkzaamheden terzake zonder voorafgaande aankondiging mag opschorten c.q. beëindigen.

5.2 Incasso van geldvorderingen:

Opdrachtgever is aan Kribincasso.nl een vergoeding verschuldigd. Alleen over de uiteindelijk door de debiteur betaalde bedragen berekenen wij onze provisie aan u volgens de onderstaande staffel. Geen resultaat, geen kosten (buiten de dossierkosten). Voor het buitenland kunnen afwijkende tarieven van toepassing zijn. Onze provisie wordt berekend over het geïncasseerde bedrag (hoofsom + rente + incassokosten)

over de eerste € 2.500,-- 15% van het geïncasseerde bedrag

over het meerdere tot € 25.000,-- 10% van het geÏncasseerde bedrag

over het meerdere vanaf € 25.000,-- 5% van het geïncasseerde bedrag

Onder geïncasseerd bedrag wordt verstaan het bedrag dat door Kribincasso.nl dan wel door tussenkomst van door Kribincasso.nl ingeschakelde of voorgedragen derden - al dan niet via een gerechtelijke procedure - is geïncasseerd. Deze vergoeding is ook verschuldigd indien het bedrag rechtstreeks aan opdrachtgever is betaald en ongeacht de wijze waarop betaling plaatsvindt, te weten in geld, door verrekening of welke andere wijze dan ook. Genoemde vergoeding is derhalve verschuldigd over alle betalingen en prestaties van de wederpartij die strekken tot voldoening c.q. vermindering van de te incasseren vordering zonder dat Kribincasso.nl behoeft aan te tonen dat de betaling het gevolg is van enig handelen door Kribincasso.nl. Opdrachtgever is genoemde vergoeding ook verschuldigd indien hij een vaststellingsovereenkomst treft met debiteur voor een lager bedrag. In dat geval staat het Kribincasso.nl vrij de overeengekomen vergoeding te berekenen over het bij opdracht opgegeven bedrag.


5.3 Juridische dienstverleding:


Het uurtarief van een ervaren jurist is €110,--


Dient het geschil eerst nog in het buitengerechtelijk traject te worden behandeld dan geschiedt dit ook weer door een ervaren jurist, op basis van uurtarief à € 110,-


Indien er een comparitie of getuigenverhoor plaatsvind dan wordt dit door onze jurist behandeld op uurtarief à € 110,--6. Betaling


6.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 14 dagen na factuur-datum aan Kribincasso.nl plaats te vinden.

6.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij Kribincasso.nl alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het restant factuurbedrag, te vergoeden. Indien door Kribincasso.nl, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.


7. Aansprakelijkheid


7.1 Kribincasso.nl is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van opdrachtgever of derden w.o. begrepen gevolgschade. Opdrachtgever dient Kribincasso.nl voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, te vrijwaren. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Kribincasso.nl.

7.2 De aansprakelijkheid van Kribincasso.nl, uit welken hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.


8. Ontbinding


8.1 Kribincasso.nl is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten) gerechtelijk te ontbinden - naast de gevallen genoemd in de wet - indien opdrachtgever de vrije beschikking over zijn inkomen en vermogen geheel\of gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet het recht van Kribincasso.nl volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.


9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


9.1 De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Particulieren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, kunnen echter binnen een maand nadat Kribincasso.nl zich op dit beding heeft beroepen, kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.